Algemene voorwaarden

AANMELDING

 • Inschrijving dan wel aanmelding voor persoonlijk advies, workshop of training geschiedt via het contactformulier op de website van Your style | ID carolinehaan.nl/contactdan wel via de email info@carolinehaan.nl
 • Na aanmelding of inschrijving ontvang je een bevestiging per mail met (een link naar) de factuur.
 • De aanmelding of inschrijving is definitief wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op de rekening van Your style | ID.
 • De definitieve inschrijving bij een training of workshop geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

BETALING

 • Your style | ID is gerechtigd periodiek te factureren.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Your style | ID aangegeven wijze, tenzij bij het aangaan van de opdracht anders overeengekomen is.
 • Facturatie en betaling dient altijd voor de datum van de afspraak, dan wel workshop of training te geschieden, tenzij anders overeengekomen is.

ANNULERING

 • Annulering van geplande afspraken en workshops dient altijd schriftelijk te gebeuren per email via info@carolinehaan.nl
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de afspraak of workshop ontvang je het volledige bedrag retour.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor de afgesproken datum, betaal je 50% van het gefactureerde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn.
 • Bij annulering 1-6 dagen voor aanvang van de dienst, betaal je het volledig gefactureerde bedrag binnen de betalingstermijn.
 • Indien je zelf verhinderd bent, is het mogelijk om een vervanger te regelen of om deel te nemen aan de afspraak dan wel de workshop of training op een andere datum. In dit geval blijven dezelfde betalingsvoorwaarden van toepassing als genoemd bij “Betaling”.
 • Je bent 100% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd, indien je zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Your style | ID .
 • Your style | ID is gerechtigd de afspraak dan wel workshop of training te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, onvoldoende beschikbaarheid van de (cursus)ruimte etc. Hiervan wordt men voor aanvang op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

OVERMACHT

 • Your style | ID is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Your style | ID geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • In geval van overmacht zal er door Your style | ID een nieuwe datum worden gepland voor de afspraak, dan wel de workshop. Deze datum zal ingepland worden maximaal 30 dagen na de oorspronkelijke datum.

OFFERTES & AANBIEDINGEN

 • Alle offertes van Your style | ID zijn vrijblijvend. Aan een offerte kan bovendien op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de sessie of workshop waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Alle aanbiedingen van Your style | ID zijn tijdelijk en zijn uitsluitend geldig voor de aangegeven termijn of de specifieke sessie of workshop. Aan een aanbieding kan bovendien op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het persoonlijk advies of de workshop waarop aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Your style | ID kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW, eventuele reiskosten (30 km) en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken (en overgekomen) extra kosten zoals eten en drinken of ander overeengekomen zaken.
 • Een samengestelde prijsopgave, verplicht Your style | ID niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstig persoonlijk advies of workshops.
 • Your style | ID is gerechtigd opdrachten en aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren of niet uit te voeren.